Aktuality


18 leden 2017

Stručně+konkrétně: Informace o radách zaměstnanců v Německu

Při práci v Německu mohou čas od času vyvstat otázky a problémy. Například ohledně nároku na mzdu, pracovní doby, nároku na dovolenou, rozvržení směn, BOZP či rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Na rozdíl od Česka a Polska v Německu v podnicích nepůsobí základní odborové organizace. Při problémech na pracovišti jsou nejdůležitějšími kontaktními subjekty rady zaměstnanců. Rada zaměstnanců je zákonným zastoupením zájmů zaměstnanců na pracovišti. Zpravidla úzce spolupracuje s příslušným odborovým svazem, který ji také podporuje.

Rada zaměstnanců zastupuje zájmy zaměstnanců na podnikové úrovni. Dohlíží nad tím, aby zaměstnavatel dodržoval platné zákony, vyhlášky, nařízení a předpisy BOZP či kolektivní smlouvy a podnikové dohody.

Rada zaměstnanců

  • musí dát souhlas s přijetím nových zaměstnanců,
  • stará se o spravedlivé zařazení zaměstnanců do mzdových tříd,
  • spolurozhoduje o pracovních podmínkách: začátku a konci pracovní doby, přestávkách, přesčasech, pracovní pohotovosti, práci na kratší pracovní dobu, pružné/klouzavé pracovní době atd.,
  • projednává se zaměstnavatelem každou výpověď,
  • zasazuje se za práva učňů,
  • dbá o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Rada zaměstnanců se zasazuje za rovné zacházení se všemi zaměstnaci a za integraci zahraničních zaměstnanců. Národnost, náboženství apod. nesmějí hrát žádnou roli. K jejím úkolům patří také navrhovat opatření na boj proti rasismu a xenofobii v podniku.

Zkušenosti uplynulých měsíců ukázaly, že mnoho přeshraničních pracovníků z České republiky a Polska pracujících v Sasku, neví, jaké jsou úlohy rad zaměstnanců v Německu.

Obvod DGB Sasko proto v rámci přeshraničního partnerství EURES-TriRegio zpracoval stručnou informaci o radách zaměstnanců v Německu v češtině, němčině i polštině.

elektronická verze je k dispozici ke stažení.

hesla pro tento záznam:  MEROR  |  mobilita  |  EURES-TriRegio« zpět na přehled